Cowles Protekto Trim - 25-530-49 - Series 5/8" Fine Line Molding, 2-13' Kit, Autumn Maple Metallic / Chrome