KitchenAid - KE015OHOBA - Black ABS/Nylon Short Turner