SAS - 5332 - NSX Turbo Safety Glasses - Yellow Lens